Ценовата политика като елемент на маркетинга

Обособяването на всички въпроси, процедури и действия, свързани с цените, в управленска подсистема е атрибут на маркетинговото управление. Цените, както и другите инструменти за адаптиране и въздействие на фирмата върху пазара, са подчинени на общите маркетингови цели и така трябва да са разработени и координирани, че да осигуряват тяхното постигане. В маркетинговия микс, т.е. в пакета от различни начини за пазарно приспособяване и въздействие, цените са обект на “повишено внимание”. Те са особено действен и реактивен инструмент в ръцете на фирмата, когато пазарът е чувствителен и реагиращ спрямо цените. Дори когато изглежда, че акцентът е поставен върху други маркетингови предимства, а цените като че ли са на по-заден план, дори това е ход с ценови замисъл. Ако с помощта на различни маркетингови средства търсенето на фирмената продукция стане по-нееластично и пряката ценова конкуренция бъде избегната, това би осигурило на фирмата по-голяма свобода в ценообразуването.
Проблематиката, която е обект на ценовата политика и формира нейното съдържание, е тематично доста разнородна. Въпреки широтата на проблемния обхват, в съдържанието на ценовата политика могат ясно да бъдат обособени две части - информационна и действена. В първата част влизат всички управленски решения, които се отнасят до установяване на информационните потребности и осигуряването на необходимата ценова информация - вътрешна и външна, първична и вторична.{START_COUNTER}