Сегментиране на пазара

   Сегментирането на  пазара е процес , дейност  по разделяне  на пазара  на части ,по  определени критерии,принципи .

Групата  купувачи ,обединени   по някакъв критерий  се наричат пазарен сегмент.

Във  всеки един сегмент  потребителните  единици  или пазарните елементи  са вътрешно  хомогенни  и външно  хетерогенни –разнородни  по избрания признак.

Сегментирането е градиране  на купувачите  по определени  принципи:

Принципите  за сегментиране  са:

1.Географски  критерии  -свързани са с групировки   по признаците –релеф,климат,територия

2.Демографски критерии – групиране  на пазара по пол ,възраст,семейно положение , бр. деца в семейството,бр. членове  в домакинството .

3.Икономически критерии –групировка по  платежоспособност – високо доходни  или ниско доходни   фирми,работа  с кредити  или със собствени средства.

4.Социални  критерии – свързани  са със социалния   статус на купувачите .Съществена  групировка е  и  класовото  разслоение на обществото.

Класификация ,групировка  по степен ,равнище на образование,професии.

5.Психологически  критерии  за сегментиране .

Психологическа типизация на личността .Определяне на   психологическия тип на купувача –сангвиниг , холерик ,меланхолик,флегматик

{START_COUNTER}